เมื่อมติ ครม. เห็นชอบให้จัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 โดยการโอนงบประมาณของแต่ละกระทรวง เข้าไปอยู่ใน “งบกลาง” แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ามีการตัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรืองบ “บัตรทอง” และงบกระทรวงสาธารณสุขกว่า 3,600 ล้านบาท ในวิกฤตเช่นนี้ รัฐบาลไม่ควรตัดงบดังกล่าวเข้ากองกลางสู้ภัยโควิด เพราะเหตุใดไปติดตามกันครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here