“สฤณี อาชวานันทกุล” แบ่งปันแนวคิดดีดี จากการแปลหนังสือ ความล้มเหลวนำมาซึ่งการรู้อัตลักษณ์ของตนเอง
ความเสี่ยงจากการไม่รู้จักไตร่ตรองและรอคอย

ความล้มเหลวทำให้เรารู้จักอัตลักษณ์ของตัวเอง

อ.ยุ้ยได้แบ่งปันแนวคิดดีดี จากประสบการณ์ และข้อมูลในการแปลหนังสือ โดยเฉพาะ “วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน” ที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับชีวิตทำให้เราได้ทบทวนตนเองอย่างจริงจัง และต้องเผชิญหน้าความผิดพลั้งล้มเหลว เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ และสร้างตนเองขึ้นมาอีกครั้ง

คนรุ่นใหม่ต้องรู้จักการไตร่ตรอง-รอคอย

อ.ยุ้ย ได้สะท้อนมุมมอง คนรุ่นใหม่ในยุคสมัยนี้ว่า มีจำนวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างและสังคมอย่างรวดเร็วทันที เหตุเพราะความเคยชินกับเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลก social media ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเปลี่ยนแนวคิดให้รู้จักไตร่ตรองและรู้จักการรอคอย

แนะ การสอนในมหาวิทยาลัยควรเป็นระบบให้ผู้เรียนได้อภิปราย

ส่วนระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ อ.ยุ้ย มีความเห็นว่า อาจารย์ควรใช้แนวทางการสอนในรูปแบบการอภิปราย แทนการสอนจากการให้ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว โดยเปิดประเด็นให้นักศึกษามีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหลายมุมมอง

อ.ยุ้ย ได้ให้แง่คิดทิ้งท้าย ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการ เปิดเสรีเกือบทุกด้านไม่ได้ส่งผลดีทั้งหมด แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังนั้นเราต้องมองโลกาภิวัฒน์อย่างเข้าใจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here